Vad kan jag förvänta mig när jag använder Supercoherence frekvensverktyg?

Användare av Supercoherence frekvensverktyg har rapporterat effekter av många olika slag. Några av dem beskrivs nedan:

• En kroppskänsla kan visa sig genom att det pirrar eller att man upplever en värmeutveckling i armar, händer, bröst, ryggrad eller andra områden.

Kom ihåg att oavsett om man känner något i den fysiska kroppen eller inte, så sker frekvenstransformationen.

• Beträffande känslomässiga effekter så upplevs ofta förändringar såsom minskad oro och stress, mindre rädslor, ökat lugn och en stabilitet inombords. En del människor upplever sig också mer samlade, centrerade, fokuserade och grundade.
Sättet vi reagerar och svarar på känslomässiga utmaningar kan förändras på det viset att olika utmaningar utövar minskat inflytande på oss. Men när de påverkar oss, återhämtar vi oss mycket fortare från deras effekt.

• Vi ges möjligheten att vara mindre dömande, men mer omdömesgilla;
att bli mer klarsynta men med mer medkänsla;
mer medvetna om våra egna och andras svagheter;
att bli mer kärleksfulla och förlåtande mot oss själva och våra medmänniskor.

• Ökad synkronisitet, dvs. synbart meningsfulla sammanträffanden men som saknar orsaksmässigt samband. Många människor lägger märke till att diverse olika och ofta förvånansvärda synkrona händelser sker mer frekvent när de använder sig av SRTLFs.

• En ökad känsla av välbefinnande. Detta kan inbegripa allt från att känna sig mer tillfreds och glad med sig själv och sitt liv, till att erfara ökad vitalitet, kreativitet, kärlek och glädje och att känna sig lätt om hjärtat.
Genom att inbegripa detta gör vi det också möjligt för andra att uppleva detsamma.
En del upplever ett ökat behov av enskildhet för att kunna vända blicken inåt och återkoppla till sitt inre sanna jag.

Frekvenser

TIPS: Var observant på Dig själv, Ditt beteende och Din omvärld när du använder frekvensverktygen.
Att göra små anteckningar hjälper Dig att lättare följa med i processen och se förändringarna med Dig själv och i Ditt liv.
Andra människor blir ofta medvetna om förändringarna i vårt beteende innan vi själva lägger märke till subtila förändringar inom oss. Var öppen för vad andra har att säga och återkoppla till omgivningen.
Kanske du till och med kan vara aktiv i vissa situationer och fråga din närmaste familj och vänner, som du känner förtroende för, om de upplever eller ser förändringar hos dig.

Ha tillit och tålamod i processen, den sker oftast mjuk och elegant.
Läkningsprocessen kan, för en del, även upplevas som smärtsam i ett övergångsskede. Håll då i minnet att smärta leder till utveckling likväl som ordning föds ur kaos.
Detta kan leda till att vårt liv tar en ny riktning och vidare, med än större mening, mot vår livsuppgift.

Varje människas förändring är unik.
Vi får inte alltid det vi vill ha utan det vi behöver.

”Var förändringen Du vill se i världen” sa Mahatma Gandhi

Frekvenser

Samtliga frekvensverktyg och processen med SRTLFs egenarbete är en extremt säker metod att använda sig av oavsett ålder, kultur eller religion.
Det förser oss med en otroligt kraftfull och effektiv metod för att bearbeta och neutralisera vårt förflutnas negativa programmeringar och blockeringar samt att möta utmaningar och problem i nuet.
SRTLFs är också till god hjälp i förlåtande-processer.

När man arbetar med utmanade personer och problem, oberoende av vårt känslomässiga tillstånd, är det viktigt att man har en neutral eller kärleksfull avsikt gentemot personen i fråga.
Det är inte möjligt att använda detta system för att rikta skadliga eller fientliga tankar mot någon annan.
SRTLFs är också ett underbart verktyg för att fördjupa ditt samband med nära och kära på själslig nivå, likväl som de ger dig tillgång till glädjens, kreativitetens och kärlekens ursprungskälla som uppehåller sig inom dig själv.

Processerna med SRTLFs i samarbete med  kortet på den Gudomliga Modern/Divine Mother Photo – vilket är en symbol för kärleksenergin – är ett utsökt verktyg för helande. Användningen av kortet, som ett komplement, förstärker effekten av processen.

Det kan mycket väl få fördelaktiga sidoeffekter på fysiska symptom, men var införstådd med att vi inte förespråkar frekvensverktygen som en form av medicinsk behandling.
De skall heller inte användas med avsikt för olika symptom eller sjukdomar.

Kom ihåg att Supercoherence är i första hand ett system för känslomässigt helande och själ(v)förvekligande.
Var snäll och använd ditt omdöme för att göra ett välinformerat och ansvarstagande val, om du eventuellt skulle behöva medicinsk konsultation av läkare.

Att kombinera Supercoherence med fysisk/medicinsk behandling eller andra metoder och tekniker för helande möter inget hinder. SRTLF förhöjer snarare effekten när de tillförs i en behandling och skapar ett helande på ett multidimensionellt plan.

 

<-Tillbaka

 

Frekvenser