Supercoherence ReturnToLove Frekvensverktyg/SRTLF

är de grundläggande frekvensverktygen i Supercoherence programmet.
De är mångfacetterade och kraftfulla verktyg för förändring då de tar oss till elegansen och flödet i våra liv.
Vid skiften och övergångar förankrar de oss i vår mest fundamentala del för att skapa stabilitet och ett neutralt läge.

SRTLFs främsta syfte och avsikt är att återställa vårt energisystem till den ovillkorliga kärlekskraften – ursprungskällan till vår livsenergi.
Detta sker då avtrycken från negativa känslor, tankar, blockeringar och trauman neutraliseras. De tappar sin negativa laddning vilket gör att de inte påverkar oss längre.
Lidandets cykel bryts. Vi blir friare, mer kärleksfulla och mindre fördömande individer. Livet blir mer flödande och vi ges möjlighet till kontakt med vår själs högsta syfte och meningen med våra liv.
Detta leder oss till själ(v)förverkligande – själen blir en mer naturlig del av våra dagliga liv.

SRTLFs re-konfigurerar och re-kaliberar också vårt ljusenergifält.
Detta innebär att de återskapar ett ursprungligt koherent (organiserat) energimönster som tidigare var inkoherent (oorganiserat/kaos utan struktur).
Infasningen med den underliggande universella ordningen finjusteras för att uppnå optimal funktion.

När SRTLFs används dagligen har vi ett verktyg för att effektivt förvalta vår livsenergi.
Allt eftersom vårt energisystem lär sig att hålla koherensen samt att få tillgång till och fungera nära nollpunkten, tillåts inte stress att byggas upp.
I nollpunktsfältet flödar ständigt energin och den känslomässiga energi som är negativ och hållen tillåts därför inte få fäste och utöva sin påverkan på individen.

SRTLFs innehåller flera olika frekvenser som fasar oss samman med nollpunktsfältet för att ge vårt ljusenergifält samma förutsättning – att flöda och inte hållas av negativa känslor och tankar.
Detta är ett sätt att ge sitt energifält möjlighet att dagligen reparera och nollställa sig från alla intryck och känslomässig påverkan.
Vi kan på så sätt bibehålla vårt välmående och vitalitet.

SRTLFs är frekvensverktyg som ständigt tar oss till nya outforskade nivåer inom oss.
Att förändra sitt ljusenergifält skapar förändring i levande livet.

När SRTLFs används påbörjas neutraliseringsprocessen av negativa blockeringar, låsningar och trauman, vilket leder till att energi frigörs och ljusenergifältet konfigureras.
Arbetet görs utan att Du egentligen behöver göra något annat än att hålla i frekvensverktygen eller bära dem på Dig. Du kommer förmodligen inte känna någonting men uppgiften utförs ändå.

Förändringsprocessen startar precis där Du befinner Dig i Ditt liv och kräver en förhållandevis liten arbetsinsats.
SRTLFs används bland annat för att:

  • neutralisera hållen energi i vårt förflutna/familjegenerationer/relationer/på platser
  • fatta koherenta beslut, dvs i fas med vår själs högsta syfte
  • arbeta med utmanande situationer, husdjur, växtliv……….

………..samt många, många fler sätt.
Instruktioner och rekommendationer för egenarbetet med SRTLF/Supercoherence-programmet medföljer för den som önskar fördjupa sig i processen.
Upptäck, experimentera och erfar – använd dig själv som ett laboratorium och ditt liv som ett experiment. Använd din medvetenhet och lita på vad den förmedlar till dig.

Följ din inspiration – endast fantasin sätter gränser!

 

Supercoherence ReturnToLoveFrequencies

Supercoherence ReturnToLoveFrequencies

Frekvenser